1) Danışman onayı almamış olan öğrenci dönem başında kayıtsız duruma düşecek ve ders ekle-silde kayıt olamayacaktır. Bu nedenle ivedi olarak danışman ataması (OIBS1 no'lu program) yapmanız ve danışmanınızdan onay almanız gerekmektedir.

Students who have not obtained advisor approval will become inactive at the beginning of the semester and will not be able to register for course add-drop. Therefore, it is essential that you promptly appoint an advisor (Program OIBS 71) and obtain approval from your advisor.

2) Mühendislik Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin (yeni kayıtlar dahil) almaları gereken dersler konusunda öncelikle Bölüm internet sayfasındaki müfredatları (curriculum) incelemeleri ve kayıt sayfalarında ismi bulunan danışmanlarıyla e-posta ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. ES Lisansüstü Programlara 2023-24-1. (Güz) döneminde veya sonrasında başlayan öğrenciler yeni Müfredata göre devam edecektir (Bu bahar döneminde 1. veya 2. Döneminde olan öğrenciler).

Engineering Sciences graduate and doctoral students (including new registrations) should first review the curricula on the Department's website and contact their advisors listed on the registration pages via email regarding the courses they need to take. Students who started their graduate programs in the 2023-24-1 (Fall) semester or later will continue according to the new curriculum (students who are in their 1st or 2nd semester in this spring semester).

3) Doktora yeterlik sınavına girecek öğrencilerin müfredata göre almaları gereken (seminer, etik vb. kredisiz ve zorunlu dersler dahil) tüm dersleri metu-sis programındaki transkriptten kontrol etmeleri, eksik dersleri varsa bu dönem (en geç 4. Dönemde) kayıtlarda almaları gereklidir.

Students who will take the doctoral qualification exam should check all the courses they need to take according to the curriculum (including seminars, ethics, etc., which are non-credit and mandatory) from their transcript in the METU-SIS program. If they have any missing courses, they need to register for them this semester (at the latest by the 4th semester).

4) Tez danışmanı atanması sonrasında kayıtlarda her dönem “Tez” ve “Tez Çalışmaları” derslerinin alınması gerekmektedir.

After the appointment of a thesis advisor, it is necessary to register for the "Thesis" and "Thesis Studies" courses every semester.


Last Updated:
08/02/2024 - 15:22